Organisatiegegevens

Statutaire naam Stichting De Holm Den Andel

Fiscaal nummer (RSIN): 858625519

Contactgegevens De Holm Den Andel
Postadres De Streekweg 16 9956 PS DEN ANDEL
Bezoekadres De Streekweg 41, 9956 PN DEN ANDEL
+31 (0)595 – 785312 / open vrij  t/m zon  12.00 – 17.00 uur)
Let op…..we hebben een nieuw e-mailadres : info@deholm.net
www.deholm.net
Iban NL75RABO0329429620

Doelstelling De stichting heeft ten doel het in exploitatie houden van en activiteiten te (laten) ontplooien in de voormalige school De Holm aan de Streekweg 41 in Den Andel om met het gebouw en omliggende buitenruimtes de sociale cohesie in het dorp Den Andel te vergroten. De Stichting wil dit bereiken door:
* activiteiten te ontplooien en te borgen die hieraan een bijdrage leveren;
* een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de maatschappij en Den Andel in het bijzonder;
* een bijdrage te leveren tot bewustwording over verleden, heden en toekomst van een zo groot mogelijk publiek;
* een bijdrage te leveren aan de zorg voor elkaar als dorpsbewoners en zo mogelijk daar buiten, dit in de ruimste zin van het woord; samenwerking tot stand te brengen en te bevorderen tussen groepen, organisaties en instanties, waardoor de wederzijdse doelen positief beïnvloed worden;
* haar doelstellingen uit te dragen middels alle beschikbare media; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk (kunnen) zijn.

Beleidsplanhttp://deholm.net/wp-content/uploads/2019/05/Bronplan-De-Holm-Inclusief.pdf

Dienteam
S. Dijksterhuis,
M. Heijnen
K. Spijk

Bestuursleden
E. Breuker, voorzitter
P. Barsingerhorn, algemeen bestuurslid
R. Michels, Penningmeester
J. de Jong , algemeen bestuurslid
A. Pruntel, algemeen bestuurslid


Beloningsbeleid bestuurders
Bestuurders van Stichting De Holm Den Andel verrichten hun taken onbezoldigd. Bestuurders zijn gerechtigd directe onkosten te declareren. Hiervan wordt in de praktijk geen gebruik gemaakt.

Beloningsbeleid personeel
Momenteel is alles nog op vrijwilligersbasis. Een salarisregeling / onkostenvergoeding voor vrijwilligers dan wel personeel is in ontwikkeling.